Regulamin sklepu internetowego www.sklep.golbox.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym (dalej: sklep) prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.golbox.pl .

Sprzedającym jest przedsiębiorcą pod firmą:

ENERGY PARTNER Bogdan Grala

Rozłogi 90

66-200 Świebodzin

NIP: 927-104-71-71

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Kontakt” oraz pocztą elektroniczną pod adresem sklep@golbox.pl .

 

I. Definicje.

1)     Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2)     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4)     Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5)     Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6)     Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

7)     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów   w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8)     Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www……...pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9)     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10)  System teleinformatyczny (system) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.golbox.pl (dalej: sklep)
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci internet.
 3. Jeżeli w opisie poszczególnego towaru nie zaznaczono inaczej, towary sprzedawane w sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad, z uwzględnieniem treści zawartej z Klientem umowy. W przypadku ujawnienia wad Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach, określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności przepisami art.556 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedającego Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 43.0.1 lub wyższej, Chrome w wersji 47 lub wyższe.
 5. Sprzedający nie pobiera od klienta opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Klient ponosi własne koszty tej komunikacji na zasadach, określonych w umowach, jakie zawarł z dostawcami usług na swoją rzecz; dotyczy to w szczególności ewentualnych kosztów transferu danych w sieci internet.

 

III. Składanie zamówień.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień najpóźniej w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które są określone odrębnie jako koszty wysyłki lub koszty transportu i wskazywane w trakcie składania zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówienia w ramach Sklepu są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową. Ewentualne dodatkowe ustalenia stron mogą być dokonywane pocztą elektroniczną.
 4. Bez odrębnych uzgodnień towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka zagraniczna jest możliwa pod warunkiem uzgodnienia przez strony kosztów transportu drogą e-mailową przed złożeniem zamówienia; w takim przypadku składając zamówienie Klient powinien w polu „Uwagi” wpisać wzmiankę „Wysyłka zagraniczna do [państwo dostawy] uzgodniona e-mailowo; koszt …… zł”.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient wykonuje co najmniej następujące czynności:

1)     dodanie towaru do koszyka;

2)     ustalenie kosztów dostawy (wysyłki);

3)     wykonanie płatności w formie przelewu bankowego;

4)     podanie danych identyfikacyjnych i adresowych oraz numeru telefonu i adresu miejsca dostarczenia towaru;

5)     oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży i zgody na stosowanie faktur elektronicznych.

6)     zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „kupuję i płacę” lub równoznacznym.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia bądź podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych kontaktowych Klienta, w tym adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 2. Składając zamówienie Klient wskazuje, czy zamawia towar jako konsument. Pomimo takiego wskazania przepisów prawa i postanowień regulaminu dotyczących konsumentów nie stosuje się w przypadku, jeżeli faktycznie towar nabywany jest w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 3. Sprzedający dokumentuje sprzedaż fakturami VAT (nie wystawia paragonów fiskalnych). W przypadku wskazania, że Klient nabywa towar jako konsument, wystawiana jest faktura imienna na imię i nazwisko, wskazane w zamówieniu.
 4. Sprzedający wystawia wyłącznie faktury elektroniczne. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na doręczenie faktury VAT drogą elektroniczną i akceptację stosowania faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Faktura VAT oraz inne ewentualne dokumenty rozliczeniowe (np. faktury korygujące wraz z załącznikami) przesyłane są w postaci elektronicznego obrazu (plik .pdf) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia złożenia i realizację zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może skorzystać z opcji założenia konta i zapamiętania jego danych w systemie w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. Po wprowadzeniu danych Klienta i zaznaczeniu opcji „Załóż konto” na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane są login i hasło, potrzebne do uzyskania dostępu do konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków generowanym losowo przez system. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po pierwszym zalogowaniu się do konta Klient może zmienić hasło wygenerowane przez system na własne.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy z konsumentem oraz przekazanie wymaganych prawem informacji na trwałym nośniku w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje przez wysłanie na wskazany przez konsumenta adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w formacie .pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy oraz informacji o adresie reklamacyjnym, na który należy odesłać towar w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji.

 

IV. Płatności.

 1. Klient, który składa zamówienie, zobowiązany jest do zapłaty z góry ceny towaru brutto oraz kosztów transportu towaru do wskazanego miejsca. Sklep nie oferuje wysyłki towarów za pobraniem.
 2. Płatności dokonywane mogą być przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedającego:

ENERGY PARTNER Bogdan Grala

Rozłogi 90

66-200 Świebodzin

PKO BP O/Świebodzin
Nr rachunku: 20 1020 5402 0000 0602 0257 4077

 

V. Termin, sposób i koszty wysyłki towaru.

 1. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego wpłatą Klienta, co powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia. W braku uznania rachunku Sprzedającego kwotą płatności w tym terminie, Sprzedający pocztą elektroniczną wyznaczy Klientowi dodatkowy 3-dniowy termin do uregulowania płatności pod rygorem anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy).
 2. Klient ponosi koszty wysyłki towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu. Wysokość kosztów wysyłki dla poszczególnych towarów określona jest w sklepowym systemie zamówień lub dla niektórych towarów ustalana jest mailowo poprzez pocztę elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 3. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru towarów.

 

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta.

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy oraz nadwyżki kosztów wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia do niego towaru ponad najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany dla danego towaru przez Sprzedającego (art.33 i art.34 ust.2 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni i rozpoczyna bieg od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres sklep@golbox.pl .
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu, przesłanym pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia lub w innej formie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar, Kupujący zwraca (odsyła) towar na własny koszt i ryzyko, na adres magazynu Sprzedającego, wskazany w potwierdzeniu zamówienia.
 7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że:

a)     jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

b)    jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego dla danego towaru, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. Rękojmia i procedura reklamacji.

[odpowiedzialność wobec konsumentów]

 1. Wobec Klientów będących konsumentami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)     nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)     została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent - chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

[obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy]

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

[usunięcie wady lub wymiana towaru]

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

[tryb reklamacji i dostarczenie towaru sprzedającemu]

 1. Reklamacje i oświadczenia, związane z wykonywaniem uprawnień przysługujących konsumentowi z tytułu rękojmi, mogą być składane pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres sklep@golbox.pl .
 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, wskazany w potwierdzeniu zamówienia, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 3. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

[terminy]

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a w przypadku towarów używanych przed upływem jednego roku, od dnia wydania rzeczy konsumentowi.
 2. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, określonego w pkt poprzedzającym.
 3. W terminach określonych w pkt poprzedzającym konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się to do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 6. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

[odpowiedzialność wobec konsumenta za wady prawne]

 1. Na zasadach, określonych w odpowiednich przepisach art.556 i nast. kodeksu cywilnego Sprzedający jest także odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

[pozostali Klienci]

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Klientów nie będących konsumentami jest wyłączona, co nie pozbawia Klienta możliwości dochodzenia roszczeń wobec gwaranta, o ile na dany towar udzielona była gwarancja.

 

VIII. Gwarancja.

 1. Opis towaru w sklepie obejmuje wskazanie, czy jest on objęty gwarancją. W braku takiego wskazania należy przyjąć, że gwarancji na dany towar nie udzielono.
 2. Jeżeli towar jest objęty gwarancją, Sprzedający wydaje Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
 3. Zakres gwarancji, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego określa oświadczenie gwaranta, z uwzględnieniem art.577 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 5. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego wobec konsumenta z tytułu rękojmi, jednakże w razie wykonywania przez konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 6. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może w każdym czasie żądać wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.